Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Văn bản hợp nhất hướng dẫn thuế GTGT

Văn bản hợp nhất hướng dẫn thuế GTGT: 16_VBHN-BTC ban hành ngày 17/06/2015.

Văn bản này hợp nhất các Thông tư sau:

-
Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế gi-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

-
Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT

-
Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

-
Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.