Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Thông tư 219/2014/TT-BTC Hướng dẫn luật thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 219/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng như sau:

QUY ĐỊNH CHUNG.. 2

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 2

Điều 2. Đối tượng chịu thuế. 2

Điều 3. Người nộp thuế. 2

Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT.. 3

Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.. 9

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ.. 11

Mục 1. CĂN CỨ TÍNH THUẾ.. 11

Điều 6. Căn cứ tính thuế. 11

Điều 7. Giá tính thuế. 11

Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT.. 18

Điều 9. Thuế suất 0%.. 19

Điều 10. Thuế suất 5%.. 22

Điều 11. Thuế suất 10%.. 23

Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế. 24

Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. 27

KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ.. 28

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. 29

Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. 33

Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. 36

Điều 17. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hóa được coi như xuất khẩu. 40

Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT.. 41

Điều 19. Điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT.. 48

Điều 20. Nơi nộp thuế. 48

TỔ CHỨC THỰC HIỆN.. 48

Điều 21. Hiệu lực thi hành. 48

Điều 22. Tổ chức thu thuế GTGT.. 49

 

Tải về full thông tư 219/2014/TT-BTC