Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế TNCN

   BỘ TÀI CHÍNH

 Số: 111/2013/TT-BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2013

                 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;    

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Người nộp thuế

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế

Điều 4. Giảm thuế

Điều 5. Quy đổi thu nhập chịu thuế ra đồng Việt Nam

Điều 6. Kỳ tính thuế

Chương II

CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ

Điều 7. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

Điều 9. Các khoản giảm trừ

Điều 10. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Điều 11. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Điều 12. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Điều 13. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ bản quyền

Điều 14. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại

Điều 15. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng

Điều 16. Căn cứ tính thuế từ thừa kế, quà tặng

Chương III CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ

Điều 17. Đối với thu nhập từ kinh doanh

Điều 18. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

Điều 19. Đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Điều 20. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Điều 21. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Điều 22. Đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

Điều 23. Đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng

Chương IV ĐĂNG KÝ THUẾ, KHẤU TRỪ THUẾ, KHAI THUẾ,

QUYẾT TOÁN THUẾ, HOÀN THUẾ

Điều 24. Đăng ký thuế

Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

Điều 26. Khai thuế, quyết toán thuế

Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức Việt Nam ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam

Điều 28. Hoàn thuế

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Hiệu lực thi hành

Điều 30. Trách nhiệm thi hành

Tài về thông tư 111/2013/TT-BTC full