Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Tải mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng

Mẫu tham khảo Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng

Tải v tại đây

BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO  NGƯỜI TIÊU DÙNG

Ngày ………tháng………năm………

Tên tổ chức cá nhân:…………………………………………

 

 

Đị chỉ:………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên hàng hóa dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thuế GTGT

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)