Tài liệu kế toán

TÀI LIỆU KẾ TOÁN

                                                     

1. Tài liệu kế toán thuế                                                                          2. Phương pháp hạch toán                                                                       Thuế GTGT                                                                              

                  ->Văn bản Luật.                                                                           3. Tài liệu luận văn, báo cáo 

                  -> Thông tư gốc                                                                             -> Mẫu đề cương chi tiết

                  -> Một số điều cần chú ý.                                                             -> Mẫu luận văn, báo cáo tốt nghiệp.

 Thuế TNDN                                                                        4. Vốn và hợp đồng của doanh nghiệp

                   -> Văn bản Luật.                                                                           -> Văn bản gốc

                   -> Thông tư gốc                                                                           -> Một số điều cần chú ý

                   -> Một số điều cần chú ý.

Thuế TNCN                                                                         5. Thủ tục bảo hiểm.

                    -> Văn bản Luật.                                                                           -> Văn bản gốc

                    -> Thông tư gốc                                                                            -> Một số điều cần chú ý

                    -> Một số điều cần chú ý.

Các loại thuế khác                                                             6. Hóa đơn chứng từ, sổ sách, BCTC 

                    -> Văn bản Luật.                                                                          -> Văn bản luật.

                    -> Thông tư gốc                                                                           -> Thông tư gốc.

                    -> Một số điều cần chú ý.                                                           -> Một số điều cần chú ý.