Tài liệu chuẩn I-VAN về thủ tục bảo hiểm điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) ban hành Quyết định 1101/QĐ-BHXHvề tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN và BHXHVN phiên bản 2.0.

Theo đó, quy định về thủ tục, hồ sơ, quy trình giao dịch điện tử thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định 08/2015/QĐ-TTg như là:

- Quy định về định dạng dữ liệu.

- Mô hình kết nối hệ thống iGW.

- Chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu.

- Các loại Hồ sơ, Biểu mẫu theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 và Quyết định 1559/QĐ-BHXH ngày 25/12/2015.

- Chuẩn dịch vụ iGW về:

+ Đăng ký giao dịch BHXH iGW.

+ Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ iGW.

+ Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ iGW.

+ Gửi/nhận hồ sơ điện tử iGW.

+ Trả kết quả hồ sơ đã giao dịch BHXH.

+ Trả thông tin file kết quả giao dịch hồ sơ đã xử lý.

+ Trả số hồ sơ.

Xem chi tiết quy trình tại tài liệu kèm theo Quyết định 1101/QĐ-BHXH (có hiệu lực kể từ ngày ký).