Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Hướng dẫn chuyển đổi số dư trên sổ kế toán khi áp dụng thông tư 133/2016/TT-BTC

14/ 09/ 2016 - Đăng bởi: Hải Yến - 0 bình luận

Hướng dẫn chuyển đổi số dư trên sổ kế toán khi áp dụng thông tư 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế quyết định 48/2006/QĐ-BTC có...

Xem thêm
Phương pháp hạch toán TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Thêu - 0 bình luận

Phương pháp hạch toán TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu TK 421- Lợi nhuận chưa phân phối theo TT 200 ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực ngày 01/01/2015

Xem thêm
Phương pháp hạch toán TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Thêu - 0 bình luận

Phương pháp hạch toán TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ cơ bản của TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo TT 200 ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015

Xem thêm
Phương pháp hạch toán TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Thêu - 0 bình luận

Phương pháp hạch toán TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ cơ bản TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính theo TT 200 ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015

Xem thêm
Phương pháp hạch toán TK 521 - Giảm trừ các khoản doanh thu

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Thêu - 0 bình luận

Phương pháp hạch toán TK 521 - Giảm trừ các khoản doanh thu

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu TK 521 - kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo TT 200 ban hành ngày 22/12/2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015

Xem thêm
Phương pháp hạch toán TK 632 - Kế toán giá vốn hàng bán

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Thêu - 0 bình luận

Phương pháp hạch toán TK 632 - Kế toán giá vốn hàng bán

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu TK 632 - giá vốn hàng bán theo TT 200 ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015

Xem thêm
Phương pháp hạch toán TK 635- Chi phí tài chính

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Thêu - 0 bình luận

Phương pháp hạch toán TK 635- Chi phí tài chính

Phương pháp hạch toán kế toán chi phí tài chính 635 - theo TT 200 ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015

Xem thêm
Phương pháp hạch toán TK 641 - Chi phí bán hàng

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Thêu - 0 bình luận

Phương pháp hạch toán TK 641 - Chi phí bán hàng

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu TK 641 - Chi phí bán hàng theo TT 200 ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015

Xem thêm
Phương pháp hạch toán TK 642-Chi phí quản lý doanh nghiệp

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Thêu - 0 bình luận

Phương pháp hạch toán TK 642-Chi phí quản lý doanh nghiệp

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu TK 642 - chi phí quản lý doanh nghiệp theo TT 200 ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015

Xem thêm
Phương pháp hạch toán TK 811 - Chi Phí khác

20/ 04/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Thêu - 0 bình luận

Phương pháp hạch toán TK 811 - Chi Phí khác

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu TK 811 - Chi Phí khác theo TT 200 ban hành ngày 22/12/2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015

Xem thêm