Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Một số chú ý khi quyết toán thuế TNCN năm 2015

 
MỘT SỐ CHÚ Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2015
 
I. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHI TRẢ THU NHẬP (TCTTN)
 
1. Trách nhiệm quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT TNCN)
- TCTTN thuộc diện chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công (TLTC) có trách nhiệm khai QTT TNCN và QTT TNCN thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.
Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai QTT TNCN.
- Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp không phải khai QTT TNCN đối với nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN của các cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp.
 
2. Nơi nộp hồ sơ QTT TNCN
- Đối với các TCTTN đã đăng ký và thực hiện kê khai thuế qua mạng (iHTKK) thì không cần đến cơ quan Thuế (CQT) để nộp hồ sơ QTT TNCN bản giấy.
- Đối với TCTTN chưa thực hiện khai thuế qua mạng: Nộp tại Cục Thuế, Chi Cục Thuế trực tiếp quản lý TCTTN.
 
3. Hồ sơ khai QTT TNCN
Tờ khai số 05/KK-TNCN và các Phụ lục số 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN.
Giảm trừ gia cảnh (GTGC) đối với người phụ thuộc (NPT):
NPT đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh NPT theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì được tính GTGC trong năm 2015, kể cả trường hợp NPT chưa được CQT cấp mã số thuế (MST).
TCTTN có trách nhiệm khai kê khai đầy đủ 100% NPT đã tính giảm trừ trong năm 2015 vào Phụ lục bảng kê 05-3/BK-TNCN. Đối với những NPT đã được cấp MST thì chỉ cần khai thông tin tại các chỉ tiêu [06] “STT”, [07] “Họ và tên người nộp thuế”, [08] “MST của người nộp thuế”, [09] “Họ và tên người phụ thuộc”, [11] “MST của người phụ thuộc”, [14] “Quan hệ với người nộp thuế”, [21] “Thời gian tính giảm trừ từ tháng”, [22] “Thời gian tính giảm trừ đến tháng”.
 
4. Thực hiện QTT TNCN
TCTTN thông báo cho các đối tượng là cá nhân cư trú có thu nhập từ TLTC thuộc diện ủy quyền cho TCTTN để cá nhân lập uỷ quyền QTT theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC gửi TCTTN.
TCTTN chỉ quyết toán thay cho cá nhân đối với khoản thu nhập từ TLTC do chính TCTTN chi trả.
Các trường hợp thuộc diện ủy quyền QTT TNCN:
- Cá nhân chỉ có thu nhập từ TLTC ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một TCTTN và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền QTT, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.
- Cá nhân có thu nhập từ TLTC ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một TCTTN, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% hoặc có thu nhập từ kinh doanh, từ cho thuê tài sản đã nộp thuế theo phương pháp khoán quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
- Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ một TCTTN đến TCTTN mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền QTT TNCN thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và QTT TNCN thay cho người lao động.
Các bước thực hiện QTT TNCN:
4.1. Cập nhật mã số thuế của các cá nhân.
4.2. Cài đặt phần mềm hỗ trợ khai QTT TNCN: Truy cập trang thông tin điện tử http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai, http://www.kekhaithue.gdt.gov.vn để tải phần mềm hỗ trợ kê khai (phiên bản HTKK 3.3.5, iHTKK 3.1.6, iTaxviewer 1.1.3 hoặc mới hơn).
4.3. Nhập dữ liệu vào các phụ lục bảng kê trước, dữ liệu từ phụ lục tự động kết chuyển sang tờ khai QTT TNCN.
4.4. Kết xuất dữ liệu ra file Excel để lưu tại TCTTN, kết xuất dữ liệu ra file XML để gửi CQT.
4.5. Gửi hồ sơ QTT TNCN:
- Đối với TCTTN khai thuế điện tử:
Sử dụng phần mềm kê khai điện tử (phiên bản iHTKK 3.1.6 hoặc mới hơn), truy cập vào trang: http://www.kekhaithue.gdt.gov.vn để gửi file dữ liệu.
Trường hợp sử dụng dịch vụ TVAN thực hiện gửi file dữ liệu thông qua các nhà cung cấp dịch vụ, không phải gửi hồ sơ QTT bản giấy.
- Đối với TCTTN chưa khai thuế điện tử:
Hồ sơ QTT TNCN gồm file dữ liệu (XML), hồ sơ QTT TNCN bản giấy có ký tên, đóng dấu.
+ Gửi file dữ liệu QTT đến CQT theo một trong các hình thức:
Gửi file dữ liệu trên trang thông tin điện tử http://www.tncnonline.com.vn hoặc ghi file dữ liệu vào USB gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc địa điểm nhận QTT TNCN của CQT trực tiếp quản lý.
+ Gửi hồ sơ QTT bản giấy đến CQT trực tiếp quản lý.
TCTTN phải đóng trang bìa tệp vào hồ sơ bản giấy, file dữ liệu phải gửi đến trước hoặc đồng thời với bản giấy.
4.6. Theo dõi kết quả gửi file dữ liệu:
+ Tại trang http://www.nhantokhai.gdt.gov.vn đối với TCTTN khai thuế điện tử.
+ Tại trang http://www.tncnonline.com.vn đối với TCTTN chưa khai thuế điện tử.
 
5. Thời hạn nộp hồ sơ khai QTT TNCN
- Thời hạn nộp hồ sơ QTT TNCN chậm nhất là ngày 30/03/2016.
 
II. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
 
1. Các trường hợp cá nhân trực tiếp QTT TNCN với CQT
Ø Có số thuế phải nộp thêm;
Ø Có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo;
Trừ các trường hợp sau:
- Cá nhân thuộc diện uỷ quyền và đã uỷ quyền QTT TNCN cho TCTTN quyết toán thay.
- Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động thì không phải QTT đối với phần thu nhập này.
 
2. Nơi nộp hồ sơ QTT TNCN
- Tại Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm:
Áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ TLTC trực tiếp khai thuế với CQT.
- Tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế trực tiếp quản lý TCTTN:
Áp dụng đối với cá nhân đã tính GTGC cho bản thân tại một TCTTN.
Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và đã tính GTGC cho bản thân tại TCTTN cuối cùng thì nộp hồ sơ QTT TNCN tại CQT quản lý TCTTN cuối cùng, trường hợp không tính GTGC cho bản thân tại TCTTN cuối cùng thì nộp hồ sơ QTT TNCN tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
- Tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú):
Áp dụng đối với:
+ Cá nhân chưa tính GTGC cho bản thân ở bất cứ TCTTN nào.
+ Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi chưa được TCTTN khấu trừ hoặc đã được TCTTN khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%.
+ Cá nhân trong năm có thu nhập từ TLTC tại một hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại TCTTN nào.
 
3. Hồ sơ QTT TNCN
- Tờ khai mẫu số 09/KK-TNCN, Phụ lục mẫu số 09-1/PL-TNCN, Phụ lục 09-3/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh).
- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã tạm nộp ở nước ngoài (nếu có).
- Bản chụp các hoá đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp quỹ khuyến học, từ thiện, nhân đạo và các tài liệu khác (nếu có).
Cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản chụp.
 
4. Cá nhân QTT TNCN thực hiện các bước sau
4.1. Cài đặt phần mềm hỗ trợ khai QTT TNCN: Truy cập trang thông tin điện tử http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai để tải phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK(phiên bản HTKK 3.3.5 hoặc mới hơn).
4.2. Khai quyết toán thuế: Nhập dữ liệu vào các phụ lục bảng kê trước, dữ liệu từ phụ lục tự động kết chuyển sang tờ khai QTT.
4.3. Kết xuất dữ liệu ra file XML để gửi CQT theo một trong các hình thức:
Ø Qua trang thông tin điện tử http://www.tncnonline.com.vn;
Ø Ghi vào USB gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc địa điểm nhận hồ sơ QTT TNCN của CQT.
File dữ liệu phải gửi đến trước hoặc đồng thời với bản giấy.
4.4. Gửi hồ sơ QTT TNCN (bản giấy):
Cá nhân chuẩn bị hồ sơ QTT TNCN bản giấy, đóng trang bìa tệp, ký tên và gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc địa điểm nhận hồ sơ QTT TNCN của CQT.
 
5. Thời hạn nộp hồ sơ khai QTT TNCN
- Thời hạn nộp hồ sơ QTT TNCN chậm nhất là ngày là ngày 30/03/2016, trừ trường hợp cá nhân có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế.
III. Xử phạt VPHC đối với hành vi nộp hồ sơ QTT TNCN quá thời hạn quy định:
Ø Từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo.
Ø Từ 01 ngày đến 10 ngày: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Ø Từ trên 10 ngày đến 20 ngày: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
Ø Từ trên 20 ngày đến 30 ngày: Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
Ø Từ trên 30 ngày đến 40 ngày: Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng.
Ø Từ trên 40 ngày đến 90 ngày hoặc quá 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
Lưu ý:
Ø Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ QTT TNCN cần sớm kê khai, nộp hồ sơ sớm trước thời hạn 30/03/2016, tránh nộp hồ sơ vào những ngày cuối thời hạn, dễ dẫn đến tình trạng mạng quá tải hay ùn tắc, chờ đợi, mất thời gian nộp hồ sơ của NNT, đối với cá nhân nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN không bị khống chế thời hạn nên nộp hồ sơ sau ngày 30/3/2016.
Ø Tổ chức, cá nhân nộp tiền thuế bằng phương thức điện tử, tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Kho bạc nhà nước hoặc các ngân hàng ủy nhiệm thu của Kho bạc nhà nước.

 

Tham khảo các khóa học kế toán thực tế tại trung tâm kế toán An Phát tại đây.   

CAM KẾT:       

           + Dạy hoàn toàn trên chứng từ thực tế.

           + Đảm bảo thực hành thành thạo mới kết thúc khóa học.

           + Học viên được học theo phương pháp dạy kèm “bắt tay chỉ việc”.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ 2 BUỔI NGAY HÔM NAY

Hotline: 0166.633.6789 – Ms Yến

Lịch học + Địa điểm học:

Ca sáng

08h00 – 11h00

 

 

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

Ca chiều

14h00 – 17h00

Ca tối

18h00 – 20h00

 

 

CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN AN PHÁT

- Địa chỉ: Tầng 9, Phòng 904 Tòa nhà CTM Complex, Số 139 Cầu Giấy, Hà Nội (Đối diện khách sạn Cầu Giấy)

- Hotline: 0466.870.806 / 0166.633.6789

- FanPage: Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán