Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Mẫu đề cương chi tiết luận văn kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN

CHUYÊN ĐỀ: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH H.T.C VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

1.1 Đặc điểm yêu cầu quản lý, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.

       1.1.1 Đặc điểm và yêu cầu của quản lý hàng hóa.

       1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.

       1.1.3 Các phương thức bán hàng và hình thức thanh toán.

                 1.1.3.1 Các phương thức bán hàng.

                 1.1.3.2 Các hình thức thanh toán.

1.2 Kế toán bán hàng.

       1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng.

       1.2.1 Kế toán giá vốn hàng xuất bán.

1.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh.

       1.3.1 Nội dung của kế toán chi phí quản lý kinh doanh.

       1.3.1 Chứng từ kế toán, tài khoản và vận dụng tài khoản kế toán.

       1.3.1 Phương pháp hạch toán.

1.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính.

       1.4.1 Nội dung.

       1.4.2 Chứng từ kế toán, tài khoản và vận dụng tài khoản kế toán.

       1.4.3 Phương pháp hạch toán.

1.5 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác.

       1.5.1 Nội dung của kế toán thu nhập khác và chi phí khác.

       1.5.2 Chứng từ kế toán, tài khoản và vận dụng tài khoản kế toán.

       1.5.3 Phương pháp hạch toán.

1.6 Kế toán chi phí thuế TNDN.

       1.6.1 Nội dung.

       1.6.2 Chứng từ kế toán, tài khoản và vận dụng tài khoản kế toán.

       1.6.3 Phương pháp hạch toán.

1.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh.

       1.6.1 Nội dung

       1.6.2 Chứng từ kế toán, tài khoản và vận dụng tài khoản kế toán.

       1.6.3 Phương pháp hạch toán.

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH H.T.C VIỆT NAM

2.1 Tổng quan về công ty Cổ Phần Thanh Bình H.T.C Việt Nam.

       2.1.1 Thông tin doanh nghiệp.

       2.1.2 Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh của công ty.

       2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty.

       2.1.4 Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

2.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ Phần Thanh Bình H.T.C Việt Nam.

       2.2.1 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty.

       2.2.2 Tổ chức bộ máy kế toán áp dụng tại công ty.

2.3 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Thanh Bình H.T.C Việt Nam.

       2.3.1 Kế toán bán hàng tại công ty.

2.3.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng.

2.3.1.2 Kế toán giá vốn hàng xuất bán.

       2.3.2 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh.

2.3.2.1 Nội dung chi phí quản lý kinh doanh tại công ty.

2.3.2.2 Tài khoản và chứng từ kế toán sử dụng.

2.3.2.3 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu tại công ty.

       2.3.3 Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính.

2.3.3.1 Nội dung.

2.3.3.2 Tài khoản và chứng từ kế toán sử dụng.

2.3.3.3 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu tại công ty.

       2.3.4 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác.

2.3.4.1 Nội dung.

2.3.4.2 Tài khoản và chứng từ kế toán sử dụng.

2.3.4.3 Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu tại công ty.

       2.3.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh.

2.3.5.1 Nội dung.

2.3.5.2 Tài khoản và chứng từ kế toán sử dụng.

2.3.5.3 Phương pháp hạch toán tại công ty.

2.4 Một số ý kiến nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Thanh Bình H.T.C Việt Nam.

       3.1.1 Ưu điểm.

       3.1.2 Hạn chế.

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THANH BÌNH H.T.C VIỆT NAM

3.1 Định hướng phát triển, yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Thanh Bình H.T.C Việt Nam.

3.2  Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Thanh Bình H.T.C Việt Nam.

3.3 Các điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện.

KẾT LUẬN