Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 58/2014/QH13

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

 

LUẬT

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm xã hội.

Tải về full Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13