Tin tức mới

Blog tags

Không có tags nào.

Video mới

Hệ thống văn bản kế toán mới.

HỆ THỐNG VĂN BẢN CẢ NHÀ CẦN QUAN TÂM NĂM 2015

Tên văn bản gốc

Tên văn bản sửa đổi bổ sung

Luật

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11

Luật số 21/2012/QH13

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12

Luật số 26/2012/QH13

Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Luật số 31/2013/QH13

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

Luật số 32/2013/QH13

Nghị định

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP: Hướng dẫn luật quản lý thuế ngày 22/7/2013

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP: Hướng dẫn luật thuế TNCN ngày 27/6/2013

 

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP: Hướng dẫn luật thuế GTGT ngày 18/12/2013

 

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP: Hướng dẫn luật thuế TNDN ngày 26/12/2013

 

Nghị định 51/2010/ND-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014

 

Thông tư

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013: Hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 08 năm 2014: Sửa đổi bổ sung cho:

+ Thông tư 156/2013/TT-BTC.

+ Thông tư 111/2013/TT-BTC

+ Thông tư 219/2014/TT-BTC.

+ Thông tư 78/2014/TT-BTC.

+ Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013: Hướng dẫn thuế TNCN

Thông tư 219/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013: Hướng dẫn thuế GTGT

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014:

+ Thông tư 156/2013/TT-BTC.

+ Thông tư 111/2013/TT-BTC

+ Thông tư 219/2014/TT-BTC.

+ Thông tư 78/2014/TT-BTC.

+ Thông tư 39/2014/TT-BTC.

 

 

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014: Hướng dẫn thuế TNDN

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014: Hướng dẫn về sử dụng hóa đơn.